Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLJA

SLAVONSKI BROD                                                               

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

Broj: 1026  /018 .g.

Dana: 25.09.2018.g.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

I          

 1. Doktor/ica medicine (VSS) – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme  za rad u Službi opće/obiteljske medicine  u ordinacijama u Gornjoj Vrbi i Slavonskom Brodu
 2. Doktor/ica medicine (VSS) – 4 izvršitelja na određeno vrijeme za rad u Službi opće/obiteljske medicine radi  zamjene  za specijalizaciju
 3. Doktor/ica medicine specijalista ginekologije i opstetricije (VSS)– 2 izvršitelj na neodređeno vrijeme, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu žena  s punim radnim vremenom
 4. Doktor /ica medicine specijalista ginekologije i opstetricije (VSS) –1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu žena  s nepunim radnim  vremenom  (20 sati tjedno)
 5. Patronažna sestra/tehničar (VŠS) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za rad u Službi patronaže radi zamjene za vrijeme bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta
 6. Zubni tehničar/tehničarka (SSS) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za rad  u Službi dentalne zdravstvene zaštite radi zamjene za vrijeme bolovanja

           

Uvjeti:  1. i 2.  :

 • VSS –  završen medicinski fakultet,
 • položen državni ispit ,
 • odobrenje za samostalan rad,

Uvjeti:  3. i 4. :

 • VSS - završen medicinski fakultet,
 • položen državni ispit,
 • položen specijalistički , odobrenje za samostalni rad,
 • 3 godine radnog iskustva u struci

Uvjeti: 5. :

 • VŠS - završen Studij sestrinstva
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad  
 • položen vozački ispit B kategorije

 Uvjeti: 6. :

 • SSS – srednja zubotehnička škola,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad,

                        

II        

Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:

Za radno mjesto 1. i 2.

 • preslik diplome medicinskog fakulteta,
 • preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu
 • preslik odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • preslik domovnice

Za radno mjesto 3. i 4.

 • preslik diplome medicinskog fakulteta
 • preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu
 • preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad (licenca)
 • dokaz o radnom iskustvu
 • preslik domovnice

Za radno mjesto 5.

 • preslik diplome Studija sestrinstva,
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • preslik odobrenja za samostalan rad (licencu),
 • preslik domovnice
 • preslik vozačke dozvole

Za radno mjesto 6.

 • preslik svjedodžbe o završnoj Srednjoj zubotehničkoj školi
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • preslik domovnice

 

III         

Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

 

IV           

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :  http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

V         

Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 7

35000 SLAVONSKI BROD

u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

 

VI        

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII      

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.

 

VIII    

Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati potpunu opću /radnu zdravstvenu sposobnost.

 

IX

 Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem prethodne provjere njegovih sposobnosti.

 

      

Dom zdravlja Slavonski Brod pridržava pravo ne izvršiti pravo kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja , kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.