Copyright 2019 - Dom zdravlja Slavonski Brod

Natječaj za prijem u radni odnos 08.08.2018.

DOM ZDRAVLJA

SLAVONSKI BROD                                                               

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

Broj: 851 /018 .g.

Dana: 07.08.2018.g.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

I          

  1. 1. Prvostupnik/ca sestrinstva (VŠS) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, za rad u Službi patronažne

 

  1. 2. Prvostupnik/ca sestrinstva (VŠS) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene za rad u Službi patronažne
  1. 3. Medicinska sestara/tehničar (SSS) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za rad u Službi sanitetskog prijevoza
  1. 4. Medicinska sestara/tehničar (SSS) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta 

 

Uvjeti: 1. i 2.

- VŠS – studij sestrinstva,

-  položen stručni ispiti,

-  odobrenje za samostalan rad, 

-  položen vozački ispit B kategorije

 

Uvjeti 3. i 4.    

- SSS - završena Srednja medicinska škola

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalni rad (licenca)

         

II        

Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:

           

Za radno mjesto br.1. i 2 . :

- preslik diplome studija sestrinstva

- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- preslik odobrenje za samostalan rad (licenca)

- preslik vozačke dozvole

- preslik domovnice

 

Za radno mjesto br.3. i 4. :

- preslik svjedodžbe Srednje medicinske škole

- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- preslik odobrenja za samostalni rad (licenca)

- preslik domovnice

III         

Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

IV           

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u   skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i        članovima njihovih obitelji , uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :   http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

V         

Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 7

35000 SLAVONSKI BROD

u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

VI        

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII      

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.

VIII     

Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos  zahtijevati potpunu  opću/radnu zdravstvenu  sposobnost.

IX        

Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem  prethodne provjere stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem  prethodne provjere njegovih sposobnosti.

X        

Dom zdravlja Slavonski Brod pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja , kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Traži

f t g m
Dom zdravlja Slavonski Brod

Adresa: Borovska7, Slavonski Brod
OIB: 28346588217
Telefon: 035 441 926
Faks: 035 444 517
E-mail: dzsb@dzsb.hr
ravnateljica: Lidija Grčić dipl.iur.